Đấu Tranh Bá - Quần Hùng Trục Lộc

Đấu Tranh Bá - Quần Hùng Trục Lộc

 

1.1 Quy tắc mở

1.2 Mùa Giải Đấu Tranh Bá

1.3 Thưởng Bậc

 

 

1.4 Báo Danh

 

2

 

 

3 4

 

1.5 Quy tắc ghép cặp

5

 

1.6 Quy tắc bản đồ cơ bản

1.6.1   Thành Chính

 

6

 

 

1.6.2   Hành Quân Ra Trận

 

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 

10

 

1.6.3   Thiết lập binh lực

 

1.6.4   Quân Thủ Thành

 

1.6.5   Quái Thủ Lĩnh

 

 

11

 

 

1.6.6   Chiến Đấu

 

 

1.6.7   Xem chiến đấu

 

 

12

 

 

 

1.7 Kế Sách

 

 

 

18

 

 

1.8 Bản đồ:

 

19

 

1.9 Xếp hạng thế lực

 

20

 

 

1.10 Kết Toán