Tư Mã Ý
 • Thiên Tru Địa Diệt

  Gây lên toàn bộ đơn vị quân địch 110% sát thương phép (kĩ năng này có 35% mất hiệu lực).

 • Cường hóa công-I

  - Tướng cấp 11: Tấn công +300

  - Tướng cấp 61: Tấn công +1500

  - Tướng cấp 141: Tấn công +3000

 • Cường hóa kĩ năng-I

  - Tướng cấp 21: Nộ khí ban đầu tăng thêm 200 điểm.

  - Tướng cấp 81: Nộ khí ban đầu tăng thêm 300 điểm.

  - Tướng cấp 161: Nộ khí ban đầu tăng thêm 500 điểm.

 • Cường hóa sát thương-I

  - Tướng cấp 31: Buff sát thương +5%

  - Tướng cấp 101: Buff sát thương +10%

  - Tướng cấp 181: Buff sát thương +15%

 • Cường hóa kĩ năng-I

  - Tướng cấp 41: Cứ hạ được 1 quân địch, sát thương kĩ năng +5%, tối đa +15%

  - Tướng cấp 121: Cứ hạ được 1 quân địch, sát thương kĩ năng +8%, tối đa +24%

  - Tướng cấp 201: Cứ hạ được 1 quân địch, sát thương kĩ năng +10%, tối đa +30%

Thông tin tướng

Tư Mã Ý là người đa mưu túc kế, am hiểu binh pháp, giỏi điều khiển quyền thuật. Ông là người có công trong việc lập đồn điền, làm thủy lợi, giúp Tào Ngụy phát triển kinh tế và giữ vững vị thế thời Tam Quốc.
Tào Tháo
 • Loạn Thế Kiêu Hùng

  Gây lên toàn bộ địch 110% sát thương phép, khiến tăng sát thương cuối, miễn sát thương của toàn bộ quân địch -15%, tối đa cộng dồn 3 lần, duy trì đến khi chiến đấu kết thúc.

 • Cường hóa HP-I

  - Tướng cấp 11: HP +1800

  - Tướng cấp 61: HP +9000

  - Tướng cấp 141: HP +18000

 • Cường hóa kĩ năng-I

  - Tướng cấp 21: Tốc hồi nộ khí của bản thân + 8%

  - Tướng cấp 81: Tốc hồi nộ khí của bản thân + 12%

  - Tướng cấp 161: Tốc hồi nộ khí của bản thân + 15%

 • Cường hóa miễn sát thương-I

  - Tướng cấp 31: Giảm sát thương +5%

  - Tướng cấp 101: Giảm sát thương +10%

  - Tướng cấp 181: Giảm sát thương +15%

 • Cường hóa kĩ năng-I

  - Tướng cấp 41: Khi thi triển kĩ năng, địch mà có nộ cao nhất sẽ giảm 150 điểm nộ khí.

  - Tướng cấp 121: Khi thi triển kĩ năng, địch mà có nộ cao nhất sẽ giảm 300 điểm nộ khí.

  - Tướng cấp 201: Khi thi triển kĩ năng, địch mà có nộ cao nhất sẽ giảm 500 điểm nộ khí.

Thông tin tướng

Tào Tháo rất biết cách nhìn người, dùng người. Ông là người lập nên chính quyền Tào Ngụy thời Tam Quốc và là người có công lớn trong việc dẹp loạn Khăn Vàng.
Điển Vi
 • Cổ Chi Ác Lai

  Gây lên mỗi quân địch 260% sát thương vật lý, tăng cho toàn bộ tướng phe ta hộ thuẫn bằng 140% lực tấn công của Điển Vi, duy trì 3 hiệp.

 • Cường hóa phòng-I

  - Tướng cấp 11: Phòng thủ +180

  - Tướng cấp 61: Phòng thủ +900

  - Tướng cấp 141: Phòng thủ +1800

 • Cường hóa kĩ năng-I

  - Tướng cấp 21: Khi thi triển kĩ năng, tăng cho bản thân 12% miễn sát thương, duy trì 2 hiệp.

  - Tướng cấp 81: Khi thi triển kĩ năng, tăng cho bản thân 52% miễn sát thương, duy trì 2 hiệp.

  - Tướng cấp 161: Khi thi triển kĩ năng, tăng cho bản thân 20% miễn sát thương, duy trì 2 hiệp.

 • Cường hóa miễn sát thương-I

  - Tướng cấp 31: Giảm sát thương +5%

  - Tướng cấp 101: Giảm sát thương +10%

  - Tướng cấp 181: Giảm sát thương +15%

 • Cường hóa kĩ năng-I

  - Tướng cấp 41: Khi thi triển kĩ năng, lập tức khôi phục thêm 8% điểm HP tối đa của bản thân.

  - Tướng cấp 121: Khi thi triển kĩ năng, lập tức khôi phục thêm 11% điểm HP tối đa của bản thân.

  - Tướng cấp 201: Khi thi triển kĩ năng, lập tức khôi phục thêm 15% điểm HP tối đa của bản thân.

Thông tin tướng

Điển Vi là mãnh tướng có tướng mạo khôi ngô, sức khỏe hơn người, hay làm điều nghĩa hiệp, vì thế được Tào Tháo trọng dụng hết mực.
Gia Cát Lượng
 • Sấm Sét Lôi Đình

  Gây lên toàn bộ địch sát thương phép 80%, nếu điểm HP mục tiêu trên 80%, sẽ tăng 20% sát thương cuối.

 • Cường hóa công-I

  - Tướng cấp 11: Tấn công +300

  - Tướng cấp 61: Tấn công +1500

  - Tướng cấp 141: Tấn công +3000

 • Cường hóa kĩ năng-I

  - Tướng cấp 21: Tốc hồi nộ khí của bản thân + 8%

  - Tướng cấp 81: Tốc hồi nộ khí của bản thân + 12%

  - Tướng cấp 161: Tốc hồi nộ khí của bản thân + 15%

 • Cường hóa sát thương-I

  - Tướng cấp 31: Buff sát thương +5%

  - Tướng cấp 101: Buff sát thương +10%

  - Tướng cấp 181: Buff sát thương +15%

 • Cường hóa kĩ năng-I

  - Tướng cấp 41: Nếu kĩ năng Nộ diệt được được quân địch, +20% sát thương, cho đến khi kết thúc chiến đấu.

  - Tướng cấp 121: Nếu kĩ năng Nộ diệt được được quân địch, +30% sát thương, cho đến khi kết thúc chiến đấu.

  - Tướng cấp 201: Nếu kĩ năng Nộ diệt được được quân địch, +40% sát thương, cho đến khi kết thúc chiến đấu.

Thông tin tướng

Gia Cát Lượng là một nhà chính trị “trên thông thiên văn, dưới tường địa lý”, có tài tiên đoán mọi việc cực chuẩn xác. Tài năng lỗi lạc, trí tuệ tinh thông cùng với lòng trung hiếu sắt son của Khổng Minh luôn được hậu thế tôn vinh, trân trọng.
Lưu Bị
 • Nhân Đức Tại Tâm

  Gây lên toàn bộ địch 100% sát thương phép, tăng cho hàng sau phe ta 25% bạo kích đánh thường, 30% sát thương bạo kích, tăng cho hàng trước phe ta 35% né tránh, duy trì 2 hiệp.

 • Cường hóa HP-I

  - Tướng cấp 11: HP +1800

  - Tướng cấp 61: HP +9000

  - Tướng cấp 141: HP +18000

 • Cường hóa kĩ năng-I

  - Tướng cấp 21: Bản thân đánh thường sẽ hồi phục điểm HP của 8% lượng HP đã mất.

  - Tướng cấp 81: Bản thân đánh thường sẽ hồi phục điểm HP của 10% lượng HP đã mất.

  - Tướng cấp 161: Bản thân đánh thường sẽ hồi phục điểm HP của 15% lượng HP đã mất.

 • Cường hóa miễn sát thương-I

  - Tướng cấp 31: Giảm sát thương +5%

  - Tướng cấp 101: Giảm sát thương +10%

  - Tướng cấp 181: Giảm sát thương +15%

 • Cường hóa kĩ năng-I

  - Tướng cấp 41: Khi thi triển kĩ năng, khiến sát thương 2 quân địch ngẫu nhiên phải chịu +15%, duy trì 3 hiệp.

  - Tướng cấp 121: Khi thi triển kĩ năng, khiến sát thương 2 quân địch ngẫu nhiên phải chịu +20%, duy trì 3 hiệp.

  - Tướng cấp 201: Khi thi triển kĩ năng, khiến sát thương 2 quân địch ngẫu nhiên phải chịu +25%, duy trì 3 hiệp.

Thông tin tướng

Lưu Bị là người có chí hướng lớn và có tài ăn nói. Chính nhờ tài ăn nói đặc biệt này đã giúp Lưu Bị không ít lần hóa nguy thành an và có được những thành tựu vững chắc trong sự nghiệp.
Quan Vũ
 • Thanh Long Yển Nguyệt

  Gây lên 1 hàng quân địch 240% sát thương vật lý, tỷ lệ bạo kích của 2 lần đánh thường sau khi dùng tăng lên 65%

 • Cường hóa công-I

  - Tướng cấp 11: Tấn công +300

  - Tướng cấp 61: Tấn công +1500

  - Tướng cấp 141: Tấn công +3000

 • Cường hóa kĩ năng-I

  - Tướng cấp 21: Khi bạo kích đánh thường, khôi phục điểm HP bằng 10% sát thương bạo kích.

  - Tướng cấp 81: Khi bạo kích đánh thường, khôi phục điểm HP bằng 15% sát thương bạo kích.

  - Tướng cấp 161: Khi bạo kích đánh thường, khôi phục điểm HP bằng 20% sát thương bạo kích.

 • Cường hóa sát thương-I

  - Tướng cấp 31: Buff sát thương +5%

  - Tướng cấp 101: Buff sát thương +10%

  - Tướng cấp 181: Buff sát thương +15%

 • Cường hóa kĩ năng-I

  - Tướng cấp 41: Khi kĩ năng đánh trúng mục tiêu, rút của mục tiêu 200 điểm nộ khí.

  - Tướng cấp 121: Khi kĩ năng đánh trúng mục tiêu, rút của mục tiêu 300 điểm nộ khí.

  - Tướng cấp 201: Khi kĩ năng đánh trúng mục tiêu, rút của mục tiêu 500 điểm nộ khí.

Thông tin tướng

Quan Vũ là người dẫn đầu Ngũ hổ thượng tướng. Ông là một danh tướng kiệt xuất của thời Tam Quốc, cả đời lập được vô số chiến công lẫy lừng.
Chu Du
 • Phần Thiên Hỏa Kế

  Gây lên quân địch có HP thấp nhất 220% sát thương phép, nếu kĩ năng này tiêu diệt được mục tiêu, sẽ tấn công thêm 1 quân địch, gây 150% sát thương phép, tối đa kích hoạt 1 lần.

 • Cường hóa công-I

  - Tướng cấp 11: Tấn công +300

  - Tướng cấp 61: Tấn công +1500

  - Tướng cấp 141: Tấn công +3000

 • Cường hóa kĩ năng-I

  - Tướng cấp 21: Tấn công bỏ qua 10% phòng thủ của mục tiêu.

  - Tướng cấp 81: Tấn công bỏ qua 12% phòng thủ của mục tiêu.

  - Tướng cấp 161: Tấn công bỏ qua 15% phòng thủ của mục tiêu.

 • Cường hóa sát thương-I

  - Tướng cấp 31: Buff sát thương +5%

  - Tướng cấp 101: Buff sát thương +10%

  - Tướng cấp 181: Buff sát thương +15%

 • Cường hóa kĩ năng-I

  - Tướng cấp 41: Bản thân cứ diệt 1 quân địch, sát thương +20%, tối đa cộng dồn 3 tầng.

  - Tướng cấp 121: Bản thân cứ diệt 1 quân địch, sát thương +25%, tối đa cộng dồn 3 tầng.

  - Tướng cấp 201: Bản thân cứ diệt 1 quân địch, sát thương +35%, tối đa cộng dồn 3 tầng.

Thông tin tướng

Chu Du là hậu thế của một đại gia tộc danh tiếng, ông có thân hình vạm vỡ cao lớn, thể chất tráng kiện, dung mạo tuấn tú. Không chỉ có vậy, Chu Du còn văn hay võ giỏi, tinh thông binh pháp.
Lục Tốn
 • Lửa Thiêu Liên Doanh

  Gây lên toàn bộ địch sát thương 85%, 25% khiến mục tiêu thiêu đốt.

 • Cường hóa công-I

  - Tướng cấp 11: Tấn công +300

  - Tướng cấp 61: Tấn công +1500

  - Tướng cấp 141: Tấn công +3000

 • Cường hóa kĩ năng-I

  - Tướng cấp 21: Đánh thường có 20% kèm thiêu đốt. Thiêu đốt mỗi hiệp mất HP bằng 20% công của người thi triển, duy trì 2 hiệp, được cộng dồn.

  - Tướng cấp 81: Đánh thường có 20% kèm thiêu đốt. Thiêu đốt mỗi hiệp mất HP bằng 30% công của người thi triển, duy trì 2 hiệp, được cộng dồn.

  - Tướng cấp 161: Đánh thường có 20% kèm thiêu đốt. Thiêu đốt mỗi hiệp mất HP bằng 40% công của người thi triển, duy trì 2 hiệp, được cộng dồn.

 • Cường hóa sát thương-I

  - Tướng cấp 31: Buff sát thương +5%

  - Tướng cấp 101: Buff sát thương +10%

  - Tướng cấp 181: Buff sát thương +15%

 • Cường hóa kĩ năng-I

  - Tướng cấp 41: Đơn vị chịu thiêu đốt, tốc hồi nộ khí -20%

  - Tướng cấp 121: Đơn vị chịu thiêu đốt, tốc hồi nộ khí -25%

  - Tướng cấp 201:Đơn vị chịu thiêu đốt, tốc hồi nộ khí -35%

Thông tin tướng

Lục Tốn là tướng lĩnh quân sự và chính trị gia của nhà Đông Ngô vào cuối thời Đông Hán. Ông là tướng dẫn đầu trong các cuộc chiến tiếng tăm lừng lẫy và đã cống hiến rất nhiều thành tựu cho sự nghiệp của Đông Ngô.
Tôn Quyền
 • Thế Hành Chi Thuật

  Gây lên toàn bộ địch sát thương 85%, 25% khiến mục tiêu thiêu đốt.

 • Cường hóa HP-I

  - Tướng cấp 11: HP +1800

  - Tướng cấp 61: HP +9000

  - Tướng cấp 141: HP +18000

 • Cường hóa kĩ năng-I

  - Tướng cấp 21: Đánh thường có 10% khiến sát thương mục tiêu phải chịu +15%

  - Tướng cấp 81: Đánh thường có 20% khiến sát thương mục tiêu phải chịu +15%

  - Tướng cấp 161: Đánh thường có 30% khiến sát thương mục tiêu phải chịu +15%

 • Cường hóa miễn sát thương-I

  - Tướng cấp 31: Giảm sát thương +5%

  - Tướng cấp 101: Giảm sát thương +10%

  - Tướng cấp 181: Giảm sát thương +15%

 • Cường hóa kĩ năng-I

  - Tướng cấp 41: Khi thi triển kĩ năng, tăng thêm 12% lên mục tiêu, duy trì 2 hiệp.

  - Tướng cấp 121: Khi thi triển kĩ năng, tăng thêm 15% lên mục tiêu, duy trì 2 hiệp.

  - Tướng cấp 201:Khi thi triển kĩ năng, tăng thêm 20% lên mục tiêu, duy trì 2 hiệp.

Thông tin tướng

Tôn Quyền là nhà chiến lược tài ba với nhiều tài năng kiệt xuất nhất lịch sử Trung Hoa. Ông được coi là người rộng lượng, hào phóng, nhưng cũng là kẻ mưu trí quyết đoán, biết trọng người tài đức.
Đổng Trác
 • Công Cực Đạo

  Gây lên 1 hàng địch 165% sát thương vật lý, giảm mục tiêu 8% sát thương cuối, duy trì 2 hiệp.

 • Cường hóa phòng-I

  - Tướng cấp 11: Phòng thủ +180

  - Tướng cấp 61: Phòng thủ +900

  - Tướng cấp 141: Phòng thủ +1800

 • Cường hóa kĩ năng-I

  - Tướng cấp 21: Khi dùng kĩ năng Nộ, giảm mục tiêu 8% Phòng, duy trì 2 hiệp.

  - Tướng cấp 81: Khi dùng kĩ năng Nộ, giảm mục tiêu 10% Phòng, duy trì 2 hiệp.

  - Tướng cấp 161: Khi dùng kĩ năng Nộ, giảm mục tiêu 12% Phòng, duy trì 2 hiệp.

 • Giảm cường hóa-I

  - Tướng cấp 31: Giảm sát thương +5%

  - Tướng cấp 101: Giảm sát thương +10%

  - Tướng cấp 181: Giảm sát thương +15%

 • Cường hóa kĩ năng-I

  - Tướng cấp 41: Mỗi khi chịu 4 đòn đánh thường, hồi 15% HP tối đa.

  - Tướng cấp 121: Mỗi khi chịu 3 đòn đánh thường, hồi 15% HP tối đa.

  - Tướng cấp 201: Mỗi khi chịu 3 đòn đánh thường, hồi 25% HP tối đa.

Thông tin tướng

Đổng Trác là người có mưu mô, tính tình thô lỗ, có thể lực hơn người. Nhờ sự giúp đỡ của Lữ Bố, Đổng Trác đã thâu tóm được chính quyền.
Lữ Bố
 • Chiến Ý Dâng Trào

  Lữ Bố không thể dùng kĩ năng nộ, khi Lữ Bố tấn công, mỗi 100 Nộ khí bản thân, tăng 3% sát thương.

 • Cường hóa công-I

  - Tướng cấp 11: Tấn công +300

  - Tướng cấp 61: Tấn công +1500

  - Tướng cấp 141: Tấn công +3000

 • Cường hóa kĩ năng-I

  - Tướng cấp 21: Tăng bản thân 8% hiệu quả hút HP.

  - Tướng cấp 81: Tăng bản thân 12% hiệu quả hút HP.

  - Tướng cấp 161: Tăng bản thân 16% hiệu quả hút HP.

 • Cường hóa sát thương-I

  - Tướng cấp 31: Sát thương +5%

  - Tướng cấp 101: Sát thương +10%

  - Tướng cấp 181: Sát thương +15%

 • Cường hóa kĩ năng-I

  - Tướng cấp 41: Mỗi lần đánh thường tăng bản thân 5% bỏ qua phòng ngự, tối đa cộng dồn 5 tầng.

  - Tướng cấp 121: Mỗi lần đánh thường tăng bản thân 8% bỏ qua phòng ngự, tối đa cộng dồn 5 tầng.

  - Tướng cấp 201: Mỗi lần đánh thường tăng bản thân 12% bỏ qua phòng ngự, tối đa cộng dồn 5 tầng.

Thông tin tướng

Lữ Bố là tướng lĩnh nổi tiếng có võ nghệ dũng mãnh, giỏi cưỡi ngựa bắn cung, được xưng tụng là Phi tướng.
Điêu Thuyền
 • Bế Nguyệt Tu Hoa

  Gây lên 2 địch có công cao nhất 140% sát thương phép, có 60% kèm mị hoặc, duy trì 1 hiệp.

 • Cường hóa HP-I

  - Tướng cấp 11: HP +1800

  - Tướng cấp 61: HP +9000

  - Tướng cấp 141: HP +18000

 • Cường hóa kĩ năng-I

  - Tướng cấp 21: Mỗi khi địch ở trạng thái Mị Hoặc, tăng 3% tốc độ hồi nộ khí của bản thân.

  - Tướng cấp 81: Mỗi khi địch ở trạng thái Mị Hoặc, tăng 5% tốc độ hồi nộ khí của bản thân.

  - Tướng cấp 161: Mỗi khi địch ở trạng thái Mị Hoặc, tăng 8% tốc độ hồi nộ khí của bản thân.

 • Giảm cường hóa-I

  - Tướng cấp 31: Giảm sát thương +5%

  - Tướng cấp 101: Giảm sát thương +10%

  - Tướng cấp 181: Giảm sát thương +15%

 • Cường hóa kĩ năng-I

  - Tướng cấp 41: Mỗi lần đánh thường, có 8% Mị Hoặc mục tiêu.

  - Tướng cấp 121: Mỗi lần đánh thường, có 12% Mị Hoặc mục tiêu

  - Tướng cấp 201: Mỗi lần đánh thường, có 15% Mị Hoặc mục tiêu

Thông tin tướng

Điêu Thuyền là một mỹ nhân xinh đẹp, giỏi ca múa và là một trong Tứ đại mỹ nhân Trung Hoa.